سلام


در شگفتم که سلام آغاز هر دیداری است

 ولی در نماز پایان است شاید این بدین معناست که پایان نماز آغاز یک دیدار است.

 

دکتر شریعتی

/ 2 نظر / 15 بازدید
جانیوز

چه خیال کرده ای؟! من مهربان تر از آنم که توراببخشم ، بعد رسوایت کنم. ( برگرفته از کتاب یک هزار از گوهر علم)گفتار خدا ورفتار ما زیبا بود خداحافظ به ما سر بزن

ترنج

رودها آوازشان را از دست خواهند داد اگر، سنگها را از پیش راهشان برداریم. جمله زيبايي بود خوب است ما هم در آخر بگوييم سلام